Managing Committee

 • Dr. Jinadatta Desai Chairman
 • Shri. Shripal Khemalapure Vice Chairman
 • Shri. Bhushan Mirji Treasurer
 • Shri. Vinod Doddanavar Secretary
 • Shri. Prakash Upadhye Joint Secretary
 • Shri. Vasant Kodachwad Member
 • Shri. Devendra Desai Member
 • Shri. Bharat Patil Member
 • Shri. Rajendra Ramgounda Member
 • Shri. Ashok Dhanawade Member
 • Shri. Sharad Patil Member
 • Shri. Hirachand Kalmani Member
 • Dr. Savitri Doddannavar Member